<<กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป>>

ธงธรรมจักร

ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

ใบโพธิ์

หมายถึง การตรัสรู้สัจธรรมความจริงของพระพุทธเจ้า

ธรรมจักรกลางผืนธงมี ๑๒ ซี่

หมายถึง หลักธรรมคำสั่งสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค
มีการหมุนวน ๓ รอบ

(รอบที่ ๑ - สัจญาณ) ซึ่งควรทำความรู้ความเข้าใจ

(รอบที่ ๒ - กิจญาณ) แล้วลงมือปฏิบัติ

(รอบที่ ๓ - กตญาณ) เพื่อการได้รับผลแห่งการปฏิบัติ

รวมเป็นอาการ ๑๒

ผืนธงฉัพพรรณรังสีรองธรรมจักร

หมายถึง แถบสี ๖ สี แห่งพระพุทธองค์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อทรงตรัสรู้แล้ว ประกอบด้วยสีขาว เหลือง แดง เขียว ชมพู และ เลื่อมพราย

สีเขียวแห่งใบโพธิ์

หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระธรรมคำสอน

กนกลายไทยชูช่อฟ้า

หมายถึง ผืนแผ่นดินไทยที่รุ่งเรืองด้วยอารยธรรมโดยชนชาติไทยที่ได้น้อมรับ ปฏิบัติ เผยแผ่และเชิดชูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยชั่วกัลปาวสาน

(อ้างอิงจาก http://www.buddhajayanti2600.com)

 

ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

 

ขนาดและราคา ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
ขนาด ปลีก 100 ผืน

60 x 90 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 1.5 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 5 เมตร

45 35

80 x 120 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 2 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตร

65 55
100 x 150 cm. (สินค้าสั่งทำ) สั่งทำ สั่งทำ
     
     
     

สั่งซื้อ 500บาทขึ้นไปจัดส่งให้ฟรี(ทางไปรษณีย์แบบEMS)

สั่งไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 50 บาท

ต้องการสั่งซื้อกดSend order to us by E-mail, Fax

บริการจัดส่งสินค้าถึงที่

 

ธงธรรมจักร

ธงสัญลักษณ์ ท.ป.

 

ธงสัญลักษณ์ พ.ภ.

 

สอบถามราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ 02-428-6311-2 หรือ [email protected]

Close | หน้าแรก Flagvictory.com ศูนย์รวมธง